Dagordning Årsmöte 2019

Föreningsstämma Fornaboda Travamatörklubb

Datum: 20200318

Dagordning

 1)   val av ordförande vid stämman

 2)  anmälan av styrelsens val av sekreterare vid stämman

  3)  val av två medlemmar att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

        och att tillika vara rösträknare

 4)   fastställande av röstlängd

  5) fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

  6)  styrelsens årsredovisning

   7) ekonomisk redovisning

    9) fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

   10) val av styrelseledamöter

   11) utseende av valberedning och ordförande i valberedningen, allt för tiden intill nästa ordinarie         föreningsstämma

   12) av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast en månad före stämmans avhållande

    13) från styrelsen hänskjutna förslag

   14) ev ärenden enligt §§ 7, 10, 29 och 30

Nuvarande styrelse:

Anders Järnerot- Ordförande/avgående                                                                                                                                     Hans Källgren- Sekreterare/avgående                                                                                        Ann-SofieKarlsson- Kassör                                                                                                      Torbjörn Johansson- Ledamot                                                                                                    Conny Salomonsson- Ledamot/avgående                                                                                    Eleonore Hultdahl-  suppleant/avgående                                                                                   Jenny Livén- suppleant/avgående

Nuvarande valberedning/avgående:

Elisabeth Salomonsson- Sammankallande                                                                                                        

Gunilla Hedblom                                                                                                                                   RolandJohansson                                                                                                                                                             Kåre Axelsson

Valberedningens förslag:

Omval på samtliga avgående i styrelsen.

Valberedningen väljs på föreningsstämman.

Styrelsemöte 20190403

                            Närvarande: Anders Järnerot (AJ), Ann-Sofia Karlsson (AK), Conny Salomonsson (CS), Hans Källgren (HK)

 1. Mötets öppnande

AJ öppnade mötet

 

 1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

 

 1. Förra mötets protokoll

Förra mötets protokoll som var årsmötet gicks igenom och lades till handlingarna.

 

 1. Till start

Styrelsen åker 3 maj till Årjäng för att på plats se Till Start projektet

 

 1. Grillkväll

Grillkväll för medlemmarna beslutades till lördag 1:a juni med start kl. 15.00

 

 1. Tandemsulkyn

Ingen har anmält sitt intresse än. AK går ut med sms för att påminna. Hon ordnar också till att tömmar finns.

 

 1. Årsmöte

Lades till handlingarna

 

 1. Bommen

AK går ut med sms.

 

 1. Tobbes förslag

Anders pratar ihop sig med Torbjörn.

 

 

10.Marita G:s förslag

För rekrytering vill Marita ha med sina kolleger på jobbet till en tävlingsdag. Amatörklubben vill även erbjuda tandemkörning för de som vill prova den 18:e maj. AJ pratar med Marita Gustavsson samt travskolan.

 

11.Lindes Travklubb, information

AJ gick igenom senaste mötets protokoll.

 

12.Ekonomi. Hur ser det ut?

Samm positiva situation som redovisades vid årsmötet. Inbetalningskorten skickas ut mha AK.

 

13.Övrigt

HLR- utbildning som Lindes Travklubb betalar försöker vi få till lördagen den 5: maj. AJ pratar med Claes Broberg om Mellansvenska Amatörmästerskapet. CS pratar med de aktiva på lördag 20190406  om när vi ska börja med provstarter.

 

14.Nästa möte

AJ kallar

 

15.Mötet avslutas

AJ avslutade mötet.

Dagordning 190320

Dagordning

 1) val av ordförande vid stämman

 2)  anmälan av styrelsens val av sekreterare vid stämman

 3)  val av två medlemmar att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

      och att tillika vara rösträknare

  4) fastställande av röstlängd

  5) fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

 6) styrelsens årsredovisning

 7)  ekonomisk redovisning

 9) fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

10)  val av styrelseledamöter

 11)  utseende av valberedning och ordförande i valberedningen, allt för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma

 12)  av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast en månad före stämmans avhållande

 13)  från styrelsen hänskjutna förslag

 14) ev ärenden enligt §§ 7, 10, 29 och 30

 

Föreningsstämma 2019

 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

 Valberedningens förslag till styrelsemedlemmar:

 

Anders Järnerot- Omval

Ann-Sofie Karlsson- Omval

Hans Källgren- sitter kvar ett år till

Lars Arnesson- Omval

Conny Salomonsson- sitter kvar ett år till

 

Suppleanter:

 Jenny Liven- Omval

Elenore Hultdahl- Omval

Torbjörn Johansson- omval

 Valberedning:

 Elisabeth Salomonsson – sammankallande, sitter kvar ett år till

Gunilla Hedblom- sitter kvar ett år till

Roland Johansson- sitter kvar ett år till

Kåre Axelsson- sitter kvar ett år till

Protokoll 20190217

 

Närvarande: Anders Järnerot (AJ), Ann-Sofie Karlsson (AK), Conny Salomonsson (CS), Hans Källgren (HK), Eleonore Hultdahl (EH), Torbjörn Johansson (TJ)

 1. Mötets öppnande

AJ öppnade mötet

 1. Godkännande av dagordningen

Ledamöterna godkände dagordningen

 1. Förra mötets protokoll

AJ gick igenom förra mötets protokoll som godkändes och lades till handlingarna.

 1. Till start

AJ har varit i kontakt med Årjäng och Marita Arvidsson. Årjäng kör projektet fullt ut mha bla Gunnar Gjerstad och Knut Olav Dahl som håller i projektet i Norge. Förhoppningen är at ST ska bli huvudman till detta och då subventionera kostnaderna. Vi är inbjudna då Årjäng har en samling för 2-,  3,- åringar och äldre fredagen den 26 april eller 3 maj för åringar. Styrelsen beslutade att åka.

 1. Aktiviteter 2019

Förslag Oskar Kylin Blom, Niklas Westerberg, Oskar J, Kevin Oskarsson, Emilia Leo. Grillkväll. Hjärt-lungräddning. Hanna Olofsson/Sjöström. Jan-Olov Persson. AJ kollar om någon kan ställa upp.

 1. Tandemsulkyn

AJ har återigen kontrollerat försäkringar om det skulle hända något enligt Göran Wahlman ST:s förbundsjurist.  För att boka sulkyn gäller:

Kontakt med AK eller Benny Nilsson på telefon eller majl. För alla medlemmar är det gratis. Travskolan har naturligtvis tillgång till sulkyn om de behöver. Icke medlemmar får betala en avgift på 100 kr. Sulkyn skall inte användas företag om inte travskolan är inblandad utan endast för att rekrytera fler traventusiaster.

 

 1. Årsmöte/eventuella omval

Fråga Claes B om han kan komma och informera om säsongen. HK tyckte inte att anmälningar behövdes. Beslut att detta inte behövdes.

 1. Bommen

Vissa av styrelsemedlemmarna skrev upp sig på bommen. Detta kommer även upp på föreningsstämman 20/3 för att fylla upp tävlingsdagarna.

 1. Stadgar

Inga förändringar i stadgarna föreslogs.

10.Lindes Travklubb, information

AJ gick igenom protokollet sen det senaste styrelsemötet med Lindes Travklubb.

11.Ekonomi. Hur ser det ut?

AK redovisade en vinst på ca 25 000 kr.

12.Övrigt

Inga övriga frågor

13.Nästa möte

AJ kallar till nästa möte.

14.Mötet avslutas

AJ avslutade mötet.

Protokoll 20190113

 

Närvarande: Anders Järnerot(AJ), Conny Salomonsson(CS), Torbjörn Johansson(TJ), Hans Källgren(HK), Lars Arnesson(LA)

 1. Mötets öppnande

AJ öppnade mötet

 1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

 1. Förra mötets protokoll

Förra mötets protokoll godkändes

 1. Aktiviteter hösten 2018. Hur gick det?

Det var välbesökt när Hultman/Lindberg besökte Lindesberg. Få ställde upp på kursen HLR(hjärtlungräddning) utbildningen vilket var negativt. Runt 20 åhörare när Johan Hellander från Menhammar hade föredrag. Ett samarbete med ÖTAK. Det borde ha kommit fler besökare då uppfödningssäsongen närmar sig med stormsteg.

 1. Aktiviteter 2019

Vi har nu en mycket bra vinterbana så amatörstugan kommer att hållas öppet f o m lördagen den 26/1 tills väderleken tillåter. Till start bör komma igång. AJ tar kontakt med Årjäng hur deras upplägg ser ut.

 1. Tandemsulkyn

AJ och Ann-Sofie Karlsson tar fram hur det ska se ut. Nu måste vi igång. Ytterliggare en koll med försäkring med Göran Wahlman gör AJ

 1. Årsmöte

Årsmötet bestämdes till onsdagen den 20/3 kl. 18.00 vid Meritor. HK bokar lokalen. Valberedningen bör komma igång för eventuella val.

 1. Belysning rakbana/gummigrop

De aktiva är mycket nöjda med den nya belysningen.

 1. Lindes Travklubb, information

AJ informerade om det senaste mötet.

10.Ekonomi. Hur ser det ut?

Utgick.

 

11.Övrigt

Årets eldsjäl skall delas ut i samband med travgalan 23/1. Vi beslutade också att boka en buss till de medlemmar som vill gå. HK bokar bussen och Ann-Sofie Karlsson skickar sms angående röstning av årets eldsjäl samt information om galan.

LA tog upp säkerheten om tappad häst då inget stängsel finns på norra sidan.

Alla var överens att hjälpa Ann-Sofie Karlsson angående bommen. En lista skall uppgöras där styrelsen ställer upp.

 

12.Nästa möte

AJ kallar.

13.Mötet avslutas

AJ avslutade mötet

 

Protokoll 20181031

 

Närvarande: Anders Järnerot (AJ), Ann-Sofie Karlsson (AK), Hans Källgren (HK), Conny Salomonsson (CS), Elenore Hultdahl (EH), Torbjörn Johansson (TJ)

1.     Mötets öppnande

AJ öppnade mötet

2.     Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

3.     Förra mötets protokoll

AJ gick igenom förra mötets protokoll som godkändes och lades till handlingarna

4.     Provstarter

CS har dragit det tunga lasset under säsongen. Det har varit uppskattat att stugan varit öppet. Det har bidragit till det sociala. Nu stänger vi för säsongen. AJ fick uppdraget att lämna in startlistorna till Lindes Travklubb. Vi får en del pengar för detta.

5.     Johan Lindberg/Stefan Hultman

Vi checkade att allt var klart för dessa föredrag 15/11. HK har bokat Meritorlokalen och åtog sig också att hämta nycklar. AJ informerade om att går in 70 personer. Blir det mycket anmälningar så ställer Annika Hallin upp på att se till att det finns tillräckligt med stolar.

6.     Hjärtstartare/Johan Hellander

Allt är uppbokat till detta. Råsshallen i Guldsmedshyttan har AK bokat upp till den 22 november. Vi får hoppas det blir anmälningar. Vi bjuder på fika gällande hjärtstarterutbildningen. Johan Hellander är bokad till 29/11 och det sker på Kvinnersta. Lokalen är bokad.

7.     Tandemsulkyn

AK och AJ fick till uppdrag att skriva något om hur man kan använda tandemsulkyn. Vi beslutade att avvakta till nästa år innan den kommer till användning. Däremot är en kontakt tagen med Göran Wahlman (ST). Försäkringar gäller för en eventuell «medpassagerare».

8.     Vändplats backbanan

Det blev nej från markägarna att göra en ordentlig vändplats. Däremot finns det nu ett «embryo» till vändplats som är iordningjord.

9.     Belysning rakbana/gummigrop

Grävningarna pågår för fullt. TJ har ett förslag att även få upp en lampa vid gummigropen. Förslaget är förmedlat till Kåre Axelsson och tas upp vid nästa styrelsemöte, Lindes Travklubb.

10.Propositioner/Kallblod

AJ tycker att det skrivs ut för lite kallblodslopp på Fornaboda. Frågan diskuterades och återkommer vid nästa möte

11.Lindes Travklubb, information

AJ informerade om det senaste mötet

12.Övrigt

Uppgradering av hemsidan diskuterades. CS skulle titta över varför «grattissidan» har försvunnit.

13.Nästa möte

AJ kallar till nästa möte.

14.Mötet avslutas

AJ avslutade mötet

 

Protokoll 20180911

Närvarande: Anders Järnerot, Hans Källgren, Lars Arnesson, Ann-Sofie Karlsson, Conny Salomonsson med fru Elisabeth

1.     Mötets öppnande

Anders J öppnade mötet

2.     Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

3.     Förra mötets protokoll

Förra mötets protokoll gicks igenom och godkändes.

4.     Säsongen som var

Det var mycket besökare på de större dagarna och även faktiskt på de dagar vi hade lunchtrav. Säsongen har rullat på på ett bra sätt.

5.     Mellansvenska Amatörmästerskapen/Möte

Fornabodas travamatör vann serien. Härligt. Ann-Sofie K var på möte i Eskilstuna med  övriga ansvariga banor. Där bestämdes reglerna för 2019. Kommer ut på hemsidan. Ann-Sofie K ansvarar.

6.     BTR- mötet

Conny S var på BTR:s konferens 7-9 september. Han informerade styrelsen på ett förtjänstfullt sätt om de diskussioner som var och de motioner som kom upp. Se våran hemsidan för BTR:s protokoll och närmare information.

7.     Tandemsulkyn

Tandemsulkyn är ju inköpt och dags att använda. Ann-Sofie K och Anders J fick till uppdrag att skriva ihop riktlinjer för detta. Anders J fick också i uppdrag att ta kontakt med Göran Wahlman angående försäkringar gällande detta.

8.     Föreläsningar/höstaktiviteter/Johan Lindborg/Hjärtstater

Johan Hellander är kontaktad angående föreläsning. Inget datum är bestämt. Till Lindes Travklubbs årsmöte kommer Johan Lindberg och Stefan Hultman. Lindes Travklubb har frågat amatörklubben om lokal. Förslag till datum är 12, 15 eller 22 november. Hans K undersöker detta.

Hjärstarterutbildning är på gång Anders J undersöker med utbildare. Resan till Italien blev inte av pga av krock med kriteriehelgen. Diskussion om Prix d’amerique kan vara ett alternativ.

 

 

9.     Provstarter

Har rullat på. Enligt Conny S och Anders J är det uppskattat att vi har amatörstugan öppen.

10.Lindes Travklubb, information

Anders J informerade. Glädjande att det finns ett beslut att belysning på rakbanan skall sättas upp. Anders J fick till protokollet att försöka få till en vändplan vid backbanan så man inte behöver passera allmän väg.

11.Nästa möte

Anders J kallar.

12.Mötet avslutas

Anders J avslutade mötet

 

 

Styrelsemöte 20180513

Närvarande: Anders Järnerot (AJ), Ann-Sofia Karlsson (AK), Hans Kjellgren (HK), Conny Salomonsson (CS), Torbjörn Johansson (TJ)

1.     Mötets öppnande

AJ öppnade mötet.

2.     Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

3.     Förra mötets protokoll

Förra mötets protokoll lästes igenom

4.     Bommen

AK har kontroll på bommen även om det fortfarande svårt att få folk att ställa upp.

5.     Årsmötet

Årsmötets handlingar gicks igenom.

6.     Tandemsulkyn

AK informerade att tandemsulkyn är nu på gång. Kostnaden blir 18 000 kr. En bra rabatt. Lindes Travklubb tar fakturan för att vi ska slippa momsen. Summan blir korrigerad av travsklubben gällande ersättningen för arbetet vi genomför vid tävlingsdagarna. AK blir ansvarig för de som vill låna sulkyn.

7.     Italienresan

AJ informerade att Italien inte har bestämt vilket datum Gran Premio Continentale ska köras. Datumena nu är 16 eller 23 september. Dan Hultberg blir ciceron och har kontakten med Italien. Vasselhyttans Taxi ordnar resan. Håkan Einarsson där är tillfrågad.

8.     BTR- mötet

9.     Provstarter

Vi kör som vi gjorde under 2017. Se information på hemsidan.

10.Lindes Travklubb, information

11.Övrigt

-         Mellansvenska mästerskapen är datumena klara. AK fixar kuskar. AJ tar kontakt med Claes Broberg för vilka datum de är utlagda.

-         9 september försöker vi igen med Bygdetrav. Förslag på en propp från HK med idealtid för 2-3-åringar på 1.50,0.

-         En till liten frys behöver köpas in till amatörstugan. CS ordnar det

 12.Nästa möte

AJ kallar.

13.Mötet avslutas

AJ avslutade mötet.

ÅRSMÖTE 20180422

Protokoll

 

 

1)  val av ordförande vid stämman

Anders Järnerot valdes

 

2)    anmälan av styrelsens val av sekreterare vid stämman

Hans Källgren valdes

 

  3)  val av två medlemmar att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

      och att tillika vara rösträknare

      Hans Källgren och Conny Salomonsson valdes

 

  4) fastställande av röstlängd

 

  5) fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

      Kallelsen hade skett i behörig ordning

 

  6) styrelsens årsredovisning

      Anders Järnerot gick igenom årsredovisningen som lades till handlingarna

 

  7)  ekonomisk redovisning

      Ann-Sofie Karlsson gick igenom den ekonomiska redovisningen som godkändes.

 

  9) fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

      Styrelsens beviljades ansvarsfrihet för det gångna året

 

10)  val av styrelseledamöter

      Ordinarie ledamöter valdes

      Anders Järnerot- ordförande

      Ann-Sofie Karlsson- kassör

      Hans Källgren- sekreterare

      Conny Salomonsson- ny ledamot

      Lars Arnesson

     

      Suppleanter

      Torbjörn Johansson-ny suppleant

      Jenny Liven

      Eleonore Hultdahl

     

 

11)  utseende av valberedning och ordförande i valberedningen, allt för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma

      Elisabath Salomonsson- Sammankallande

      Gunilla Hedblom

      Roland Johansson

      Kåre Axelsson

 

 

12)  av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast en månad före stämmans avhållande

      Inga väckt förslag har skriftligen tillsätts styrelsen

     

 

13)  från styrelsen hänskjutna förslag

      Inga hänskjutna förslag från styrelsen

 

14) ev ärenden enligt §§ 7, 10, 29 och 30

      Inga ärenden kom upp

 

15) mötet avslutades

      Anders Järnerot avslutade mötet och tackade för visat intresse

 

Årsberättelsen 2017

Årsstämma genomfördes den 22 mars. Det samlade runt 20 deltagare.

Det har avhållits nio protokollförda styrelsemöten samt ett konstitueringsmöte

Två medlemsmöten genomfördes. Det första gällde bla provstarternas upplägg. Det andra diskuterades bla aktiviteter, provstarter, samarbete med Örebro Travamatörklubb, utlandsresa mm. Anders Järnerot höll också en föreläsning gällande exteriör och avel.

Ekonomi så se bilaga.

Bygdetrav var satt till 27 augusti men fick ställas in pga för få anmälningar.

Breeders Crownresa var planerad men ställdes in pga för få anmälda.

Provstarter har genomförts kontinuerligt. Vi har fört en diskussion med medlemmarna och försökte en lite ny variant i början av säsongen.

Bommen har amatörklubben skött under säsongen.

Vi var representerade på BTR:s årstämma i samband med Olympiatravet på Åby.

Ett samarbete med ÖTAK har inletts.

Vi har haft ett nära samarbete med Lindes Travklubb.

Gunnar Gjerstad från Norge var på plats och presenterade DNT:s Till Startprojekt samt träningsupplägg.

Marita Gustavsson representerade Sverige och Fornaboda i Moskva i Fegat cup. Hon slutade trea med mersmak.

Mellansvenska amatörserien vanns av Mantorp med Fornaboda på en fjärdeplats.

80 medlemmar har amatörklubben haft under 2017.

 

 

Styrelsemöte 20180303

Deltagare: Anders Järnerot (AJ), Ann-Sofie Karlsson (AK), Conny Salomonsson (CS), Hans Källgren (HK), Lars Arnesson (LA), Olle Arnesson (OA)

1.     Mötets öppnande

AJ öppnade mötet

2.     Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

3.     Förra mötets protokoll

Förra mötets protokoll gick igenom och lades till handlingarna.

4.     Roger Walman

Roger Walmann och Lillis möter upp den 5/3 på Kvinnersta. Runt 35 anmälningar har inkommit hittills enligt AK.

5.     Provstarter vinter

Vi har hållit stugan öppen några lördagar och kommer fortsätta med detta tills väderleken inte tillåter längre. Varit uppskattat.

6.     Årsmöte

Årsmötet bestämdes till söndagen den 22 april på Örebrotravet då även V64 körs. HK håller i utskicket. AJ ser till att boka.

7.     BTR:s årsstämma 28-29 april Åby

CS deltar på mötet.

8.     Italienresa

AJ informerade att han varit i kontakt med Dan Hultgren som varit tränare i Italien i över 20 år. AJ tar även kontakt med Vasselhyttans Taxi för att få hjälp med det praktiska.

9.     Träff med travskolan

Återkommer med datum.

10.Tävlingskalendern 2018

En ren genomgång av datumen.

11.Bommen

Vi tar bommen i år också. Styrelsemedlemmarna åtar sig åtminstone ett tillfälle.

12.Information möte Lindes travklubb

AJ gick igenom punkterna från senaste mötet.

13.Övrigt

LA tog upp att införskaffa en tandemsulky till klubben. Styrelsen beslutade att AK skall införskaffa en sådan.

14.Nästa möte

AJ kallar.

15.Mötet avslutas

AJ avslutade mötet

Styrelsemöte 20180121

Protokoll Fornaboda Travamatörklubb                                                        

Plats: Fornaboda

Tid: 14.00

Närvarande: Anders Järnerot (AJ), Hans Källgren (HK), Lars Arnesson (LA)

1.     Mötets öppnande

AJ öppnade mötet

2.     Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

3.     Förra mötets protokoll

Förra mötets protokoll gicks igenom och godkändes.

4.     Galan/amatörpriser

AJ hör med de andra styrelsemedlemmar om de skall dit. AJ delar ut priserna. HK ordnar Bergslagshästen samt kontrollerar med Barbro på Örebrotravet gällande bussen till galan.

5.     Årsmöte/medaljer

Årsmötet är planerad till 22/4 då Örebrotravet kör GS med start 14.10.

6.     Aktiviteter i vår/möte Örebro Travamatörer

Samarbete verkar väldigt positivt bla gemensamma föreläsningar. Fornaboda tar på sig att ordna den första.

7.     Tävlingskalendern 2018

Tittades igenom

8.     Bommen

Samtliga medlemmar ställer upp. Eller hur?

9.     Information möte Lindes travklubb

Mötet var inställt pga av vädret. Är istället på tisdag den 23/1-

10.Övrigt

LA vill att AJ skall ta med till styrelsen i Lindes Travklubb att rekrytera fler unga tränare och öppna stallarna för sådana.

11.Nästa möte

AJ kommer att skicka ett nytt datum.

12.Mötet avslutas

AJ avslutade mötet

Nu kommer alla som betalat anläggningsavgift att få sms angående arbeten och dyl. vid banan.
Se till att du har rätt mobilnummer uppdaterat-
annars ring 019-208800
eller maila till
marie.kroon@orebro.travsport.se

      Vid frågor om banans beskaffenhet,

                        r ing Benny:
                      070-7531313

MEDLEMSAVGIFTER 2019 
BTR: 170:-
STAR: 125:-
Stödmedlem: 100:-

Snarast!
(senast 1/5-19)
 
 

Fornaboda travamatörklubb
Bankgironr: 5804-4405
Glöm inte skriva namn och adress
och gärna din mailadress!

Försäkringar

LICENSER:

 

Vilket krävs det någon form av licens, träning/kör, för att köra en registrerad travhäst.

 

 1. Långsamkörning ute på en camp eller ute hos en B-tränares träningsanläggning  ???

Krävs ej.

2   Långsamkörning inom travbaneområde på tävlingsbana och stallbacken   ???

Krävs ej.

3   Snabbjobb på travbanan   ???

Krävs ej.

4   Provstarter   ???

Krävs ej.

5   Provlopp   ???

Banorna själva bestämmer vilka som får vara med i provlopp. Normalt är tränar- eller körlicens + de som går körlicensutbildning.

6   Värma häst på banan innan lopp   ???

Krävs ej.

Är ju ofta så att inom B-tränarekategorin att man delar på en häst och man tränar hästen

tillsammans men endast en kan söka B-licens på hästen och få ett försäkringsskydd som

detta innebär. Försäkringarna gäller oavsett vem som kör eller rider. Det är ”bara” personolycksfallsförsäkringen som är kopplad till licensinnehavaren.

Medhjälpare utan licens bör därför ha en egen olycksfallsförsäkring.

BTR tog upp frågan på Ulf H tid och han tyckte att flera kunde frivilligt söka licens på delägd

häst men att en skulle stå som ansvarig tränare. Jag vet att någon var emot detta på ST så

frågan lades väl sedan ner men det kan vara ett problem när man delar och tränar tillsammans.    

Kanske kan man ta upp frågan igen nu när man gör en stor översyn av licenssystemet.

 

Måste alla registrerade hästar hos ST i tävlingsbar ålder finnas på en licens även om

hästen numera bara är gårdshäst/ridhäst  ??? Nej, det räcker att de finns under en licensinnehavares vård för att försäkringen ska gälla.

Har ju inträffat några tillbud/skador med hästar som inte funnits på någon licens.

 

FÖRSÄKRINGAR

 

När övergår försäkringsansvaret från B-tränarnas försäkring till ST:s försäkring  ??? ST:s försäkringar gäller i samband med tävling,

se § 16 sista stycket i Tävlingsreglementet. B-tränarförsäkring gäller all annan tid.

Om jag förstod dig rätt så gäller ST försäkringen vi provlopp men ej provstarter.

 

Om jag inte har/hade helt fel så har ST någon form av försäkring på alla inregistrerade

hästar även de som på fallit för åldersstrecket är det så fortfarande ??? Alla skador orsakade av travhästar, oavsett ålder,

som finns i en A- eller B-licensinnehavares vård omfattas.

 

Om en B-tränare lejer en lärling med gällande licens att köra snabbjobb eller lopp åt

honom finns några krav på ansvar hos B-tränare eller har lärlingen egen försäkring  ???

Lärlingar har egna försäkringar.

 

Har alla som är anställd hos A-tränare även om de inte har körlicens någon form av

annan licens med tillhörande försäkring   ??? Alla anställda (som är inrapporterade i ST:s datasystem) hos A-tränare omfattas.

Sammanfattningsvis, alla skador travhästar (som finns på träningslista eller i A- eller B-tränares vård) orsakar omfattas av försäkringarna.

Enda undantaget är medhjälpare utan licens, som måste ha egna personolycksfallsförsäkringar.

 

Dessa frågor kom upp på vår Verksamhetskonferens och jag hoppas att du kan svara på

det mesta så jag kan maila ut det till våra lokalföreningar.