Dagordning 190320

Dagordning

 1) val av ordförande vid stämman

 2)  anmälan av styrelsens val av sekreterare vid stämman

 3)  val av två medlemmar att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

      och att tillika vara rösträknare

  4) fastställande av röstlängd

  5) fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

 6) styrelsens årsredovisning

 7)  ekonomisk redovisning

 9) fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

10)  val av styrelseledamöter

 11)  utseende av valberedning och ordförande i valberedningen, allt för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma

 12)  av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast en månad före stämmans avhållande

 13)  från styrelsen hänskjutna förslag

 14) ev ärenden enligt §§ 7, 10, 29 och 30

 

Föreningsstämma 2019

 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

 Valberedningens förslag till styrelsemedlemmar:

 

Anders Järnerot- Omval

Ann-Sofie Karlsson- Omval

Hans Källgren- sitter kvar ett år till

Lars Arnesson- Omval

Conny Salomonsson- sitter kvar ett år till

 

Suppleanter:

 Jenny Liven- Omval

Elenore Hultdahl- Omval

Torbjörn Johansson- omval

 Valberedning:

 Elisabeth Salomonsson – sammankallande, sitter kvar ett år till

Gunilla Hedblom- sitter kvar ett år till

Roland Johansson- sitter kvar ett år till

Kåre Axelsson- sitter kvar ett år till

Protokoll 20190217

 

Närvarande: Anders Järnerot (AJ), Ann-Sofie Karlsson (AK), Conny Salomonsson (CS), Hans Källgren (HK), Eleonore Hultdahl (EH), Torbjörn Johansson (TJ)

 1. Mötets öppnande

AJ öppnade mötet

 1. Godkännande av dagordningen

Ledamöterna godkände dagordningen

 1. Förra mötets protokoll

AJ gick igenom förra mötets protokoll som godkändes och lades till handlingarna.

 1. Till start

AJ har varit i kontakt med Årjäng och Marita Arvidsson. Årjäng kör projektet fullt ut mha bla Gunnar Gjerstad och Knut Olav Dahl som håller i projektet i Norge. Förhoppningen är at ST ska bli huvudman till detta och då subventionera kostnaderna. Vi är inbjudna då Årjäng har en samling för 2-,  3,- åringar och äldre fredagen den 26 april eller 3 maj för åringar. Styrelsen beslutade att åka.

 1. Aktiviteter 2019

Förslag Oskar Kylin Blom, Niklas Westerberg, Oskar J, Kevin Oskarsson, Emilia Leo. Grillkväll. Hjärt-lungräddning. Hanna Olofsson/Sjöström. Jan-Olov Persson. AJ kollar om någon kan ställa upp.

 1. Tandemsulkyn

AJ har återigen kontrollerat försäkringar om det skulle hända något enligt Göran Wahlman ST:s förbundsjurist.  För att boka sulkyn gäller:

Kontakt med AK eller Benny Nilsson på telefon eller majl. För alla medlemmar är det gratis. Travskolan har naturligtvis tillgång till sulkyn om de behöver. Icke medlemmar får betala en avgift på 100 kr. Sulkyn skall inte användas företag om inte travskolan är inblandad utan endast för att rekrytera fler traventusiaster.

 

 1. Årsmöte/eventuella omval

Fråga Claes B om han kan komma och informera om säsongen. HK tyckte inte att anmälningar behövdes. Beslut att detta inte behövdes.

 1. Bommen

Vissa av styrelsemedlemmarna skrev upp sig på bommen. Detta kommer även upp på föreningsstämman 20/3 för att fylla upp tävlingsdagarna.

 1. Stadgar

Inga förändringar i stadgarna föreslogs.

10.Lindes Travklubb, information

AJ gick igenom protokollet sen det senaste styrelsemötet med Lindes Travklubb.

11.Ekonomi. Hur ser det ut?

AK redovisade en vinst på ca 25 000 kr.

12.Övrigt

Inga övriga frågor

13.Nästa möte

AJ kallar till nästa möte.

14.Mötet avslutas

AJ avslutade mötet.

Protokoll 20190113

 

Närvarande: Anders Järnerot(AJ), Conny Salomonsson(CS), Torbjörn Johansson(TJ), Hans Källgren(HK), Lars Arnesson(LA)

 1. Mötets öppnande

AJ öppnade mötet

 1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

 1. Förra mötets protokoll

Förra mötets protokoll godkändes

 1. Aktiviteter hösten 2018. Hur gick det?

Det var välbesökt när Hultman/Lindberg besökte Lindesberg. Få ställde upp på kursen HLR(hjärtlungräddning) utbildningen vilket var negativt. Runt 20 åhörare när Johan Hellander från Menhammar hade föredrag. Ett samarbete med ÖTAK. Det borde ha kommit fler besökare då uppfödningssäsongen närmar sig med stormsteg.

 1. Aktiviteter 2019

Vi har nu en mycket bra vinterbana så amatörstugan kommer att hållas öppet f o m lördagen den 26/1 tills väderleken tillåter. Till start bör komma igång. AJ tar kontakt med Årjäng hur deras upplägg ser ut.

 1. Tandemsulkyn

AJ och Ann-Sofie Karlsson tar fram hur det ska se ut. Nu måste vi igång. Ytterliggare en koll med försäkring med Göran Wahlman gör AJ

 1. Årsmöte

Årsmötet bestämdes till onsdagen den 20/3 kl. 18.00 vid Meritor. HK bokar lokalen. Valberedningen bör komma igång för eventuella val.

 1. Belysning rakbana/gummigrop

De aktiva är mycket nöjda med den nya belysningen.

 1. Lindes Travklubb, information

AJ informerade om det senaste mötet.

10.Ekonomi. Hur ser det ut?

Utgick.

 

11.Övrigt

Årets eldsjäl skall delas ut i samband med travgalan 23/1. Vi beslutade också att boka en buss till de medlemmar som vill gå. HK bokar bussen och Ann-Sofie Karlsson skickar sms angående röstning av årets eldsjäl samt information om galan.

LA tog upp säkerheten om tappad häst då inget stängsel finns på norra sidan.

Alla var överens att hjälpa Ann-Sofie Karlsson angående bommen. En lista skall uppgöras där styrelsen ställer upp.

 

12.Nästa möte

AJ kallar.

13.Mötet avslutas

AJ avslutade mötet

 

Protokoll 20181031

 

Närvarande: Anders Järnerot (AJ), Ann-Sofie Karlsson (AK), Hans Källgren (HK), Conny Salomonsson (CS), Elenore Hultdahl (EH), Torbjörn Johansson (TJ)

1.     Mötets öppnande

AJ öppnade mötet

2.     Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

3.     Förra mötets protokoll

AJ gick igenom förra mötets protokoll som godkändes och lades till handlingarna

4.     Provstarter

CS har dragit det tunga lasset under säsongen. Det har varit uppskattat att stugan varit öppet. Det har bidragit till det sociala. Nu stänger vi för säsongen. AJ fick uppdraget att lämna in startlistorna till Lindes Travklubb. Vi får en del pengar för detta.

5.     Johan Lindberg/Stefan Hultman

Vi checkade att allt var klart för dessa föredrag 15/11. HK har bokat Meritorlokalen och åtog sig också att hämta nycklar. AJ informerade om att går in 70 personer. Blir det mycket anmälningar så ställer Annika Hallin upp på att se till att det finns tillräckligt med stolar.

6.     Hjärtstartare/Johan Hellander

Allt är uppbokat till detta. Råsshallen i Guldsmedshyttan har AK bokat upp till den 22 november. Vi får hoppas det blir anmälningar. Vi bjuder på fika gällande hjärtstarterutbildningen. Johan Hellander är bokad till 29/11 och det sker på Kvinnersta. Lokalen är bokad.

7.     Tandemsulkyn

AK och AJ fick till uppdrag att skriva något om hur man kan använda tandemsulkyn. Vi beslutade att avvakta till nästa år innan den kommer till användning. Däremot är en kontakt tagen med Göran Wahlman (ST). Försäkringar gäller för en eventuell «medpassagerare».

8.     Vändplats backbanan

Det blev nej från markägarna att göra en ordentlig vändplats. Däremot finns det nu ett «embryo» till vändplats som är iordningjord.

9.     Belysning rakbana/gummigrop

Grävningarna pågår för fullt. TJ har ett förslag att även få upp en lampa vid gummigropen. Förslaget är förmedlat till Kåre Axelsson och tas upp vid nästa styrelsemöte, Lindes Travklubb.

10.Propositioner/Kallblod

AJ tycker att det skrivs ut för lite kallblodslopp på Fornaboda. Frågan diskuterades och återkommer vid nästa möte

11.Lindes Travklubb, information

AJ informerade om det senaste mötet

12.Övrigt

Uppgradering av hemsidan diskuterades. CS skulle titta över varför «grattissidan» har försvunnit.

13.Nästa möte

AJ kallar till nästa möte.

14.Mötet avslutas

AJ avslutade mötet

 

Protokoll 20180911

Närvarande: Anders Järnerot, Hans Källgren, Lars Arnesson, Ann-Sofie Karlsson, Conny Salomonsson med fru Elisabeth

1.     Mötets öppnande

Anders J öppnade mötet

2.     Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

3.     Förra mötets protokoll

Förra mötets protokoll gicks igenom och godkändes.

4.     Säsongen som var

Det var mycket besökare på de större dagarna och även faktiskt på de dagar vi hade lunchtrav. Säsongen har rullat på på ett bra sätt.

5.     Mellansvenska Amatörmästerskapen/Möte

Fornabodas travamatör vann serien. Härligt. Ann-Sofie K var på möte i Eskilstuna med  övriga ansvariga banor. Där bestämdes reglerna för 2019. Kommer ut på hemsidan. Ann-Sofie K ansvarar.

6.     BTR- mötet

Conny S var på BTR:s konferens 7-9 september. Han informerade styrelsen på ett förtjänstfullt sätt om de diskussioner som var och de motioner som kom upp. Se våran hemsidan för BTR:s protokoll och närmare information.

7.     Tandemsulkyn

Tandemsulkyn är ju inköpt och dags att använda. Ann-Sofie K och Anders J fick till uppdrag att skriva ihop riktlinjer för detta. Anders J fick också i uppdrag att ta kontakt med Göran Wahlman angående försäkringar gällande detta.

8.     Föreläsningar/höstaktiviteter/Johan Lindborg/Hjärtstater

Johan Hellander är kontaktad angående föreläsning. Inget datum är bestämt. Till Lindes Travklubbs årsmöte kommer Johan Lindberg och Stefan Hultman. Lindes Travklubb har frågat amatörklubben om lokal. Förslag till datum är 12, 15 eller 22 november. Hans K undersöker detta.

Hjärstarterutbildning är på gång Anders J undersöker med utbildare. Resan till Italien blev inte av pga av krock med kriteriehelgen. Diskussion om Prix d’amerique kan vara ett alternativ.

 

 

9.     Provstarter

Har rullat på. Enligt Conny S och Anders J är det uppskattat att vi har amatörstugan öppen.

10.Lindes Travklubb, information

Anders J informerade. Glädjande att det finns ett beslut att belysning på rakbanan skall sättas upp. Anders J fick till protokollet att försöka få till en vändplan vid backbanan så man inte behöver passera allmän väg.

11.Nästa möte

Anders J kallar.

12.Mötet avslutas

Anders J avslutade mötet

 

 

Styrelsemöte 20180513

Närvarande: Anders Järnerot (AJ), Ann-Sofia Karlsson (AK), Hans Kjellgren (HK), Conny Salomonsson (CS), Torbjörn Johansson (TJ)

1.     Mötets öppnande

AJ öppnade mötet.

2.     Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

3.     Förra mötets protokoll

Förra mötets protokoll lästes igenom

4.     Bommen

AK har kontroll på bommen även om det fortfarande svårt att få folk att ställa upp.

5.     Årsmötet

Årsmötets handlingar gicks igenom.

6.     Tandemsulkyn

AK informerade att tandemsulkyn är nu på gång. Kostnaden blir 18 000 kr. En bra rabatt. Lindes Travklubb tar fakturan för att vi ska slippa momsen. Summan blir korrigerad av travsklubben gällande ersättningen för arbetet vi genomför vid tävlingsdagarna. AK blir ansvarig för de som vill låna sulkyn.

7.     Italienresan

AJ informerade att Italien inte har bestämt vilket datum Gran Premio Continentale ska köras. Datumena nu är 16 eller 23 september. Dan Hultberg blir ciceron och har kontakten med Italien. Vasselhyttans Taxi ordnar resan. Håkan Einarsson där är tillfrågad.

8.     BTR- mötet

9.     Provstarter

Vi kör som vi gjorde under 2017. Se information på hemsidan.

10.Lindes Travklubb, information

11.Övrigt

-         Mellansvenska mästerskapen är datumena klara. AK fixar kuskar. AJ tar kontakt med Claes Broberg för vilka datum de är utlagda.

-         9 september försöker vi igen med Bygdetrav. Förslag på en propp från HK med idealtid för 2-3-åringar på 1.50,0.

-         En till liten frys behöver köpas in till amatörstugan. CS ordnar det

 12.Nästa möte

AJ kallar.

13.Mötet avslutas

AJ avslutade mötet.

ÅRSMÖTE 20180422

Protokoll

 

 

1)  val av ordförande vid stämman

Anders Järnerot valdes

 

2)    anmälan av styrelsens val av sekreterare vid stämman

Hans Källgren valdes

 

  3)  val av två medlemmar att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

      och att tillika vara rösträknare

      Hans Källgren och Conny Salomonsson valdes

 

  4) fastställande av röstlängd

 

  5) fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

      Kallelsen hade skett i behörig ordning

 

  6) styrelsens årsredovisning

      Anders Järnerot gick igenom årsredovisningen som lades till handlingarna

 

  7)  ekonomisk redovisning

      Ann-Sofie Karlsson gick igenom den ekonomiska redovisningen som godkändes.

 

  9) fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

      Styrelsens beviljades ansvarsfrihet för det gångna året

 

10)  val av styrelseledamöter

      Ordinarie ledamöter valdes

      Anders Järnerot- ordförande

      Ann-Sofie Karlsson- kassör

      Hans Källgren- sekreterare

      Conny Salomonsson- ny ledamot

      Lars Arnesson

     

      Suppleanter

      Torbjörn Johansson-ny suppleant

      Jenny Liven

      Eleonore Hultdahl

     

 

11)  utseende av valberedning och ordförande i valberedningen, allt för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma

      Elisabath Salomonsson- Sammankallande

      Gunilla Hedblom

      Roland Johansson

      Kåre Axelsson

 

 

12)  av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast en månad före stämmans avhållande

      Inga väckt förslag har skriftligen tillsätts styrelsen

     

 

13)  från styrelsen hänskjutna förslag

      Inga hänskjutna förslag från styrelsen

 

14) ev ärenden enligt §§ 7, 10, 29 och 30

      Inga ärenden kom upp

 

15) mötet avslutades

      Anders Järnerot avslutade mötet och tackade för visat intresse

 

Årsberättelsen 2017

Årsstämma genomfördes den 22 mars. Det samlade runt 20 deltagare.

Det har avhållits nio protokollförda styrelsemöten samt ett konstitueringsmöte

Två medlemsmöten genomfördes. Det första gällde bla provstarternas upplägg. Det andra diskuterades bla aktiviteter, provstarter, samarbete med Örebro Travamatörklubb, utlandsresa mm. Anders Järnerot höll också en föreläsning gällande exteriör och avel.

Ekonomi så se bilaga.

Bygdetrav var satt till 27 augusti men fick ställas in pga för få anmälningar.

Breeders Crownresa var planerad men ställdes in pga för få anmälda.

Provstarter har genomförts kontinuerligt. Vi har fört en diskussion med medlemmarna och försökte en lite ny variant i början av säsongen.

Bommen har amatörklubben skött under säsongen.

Vi var representerade på BTR:s årstämma i samband med Olympiatravet på Åby.

Ett samarbete med ÖTAK har inletts.

Vi har haft ett nära samarbete med Lindes Travklubb.

Gunnar Gjerstad från Norge var på plats och presenterade DNT:s Till Startprojekt samt träningsupplägg.

Marita Gustavsson representerade Sverige och Fornaboda i Moskva i Fegat cup. Hon slutade trea med mersmak.

Mellansvenska amatörserien vanns av Mantorp med Fornaboda på en fjärdeplats.

80 medlemmar har amatörklubben haft under 2017.

 

 

Styrelsemöte 20180303

Deltagare: Anders Järnerot (AJ), Ann-Sofie Karlsson (AK), Conny Salomonsson (CS), Hans Källgren (HK), Lars Arnesson (LA), Olle Arnesson (OA)

1.     Mötets öppnande

AJ öppnade mötet

2.     Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

3.     Förra mötets protokoll

Förra mötets protokoll gick igenom och lades till handlingarna.

4.     Roger Walman

Roger Walmann och Lillis möter upp den 5/3 på Kvinnersta. Runt 35 anmälningar har inkommit hittills enligt AK.

5.     Provstarter vinter

Vi har hållit stugan öppen några lördagar och kommer fortsätta med detta tills väderleken inte tillåter längre. Varit uppskattat.

6.     Årsmöte

Årsmötet bestämdes till söndagen den 22 april på Örebrotravet då även V64 körs. HK håller i utskicket. AJ ser till att boka.

7.     BTR:s årsstämma 28-29 april Åby

CS deltar på mötet.

8.     Italienresa

AJ informerade att han varit i kontakt med Dan Hultgren som varit tränare i Italien i över 20 år. AJ tar även kontakt med Vasselhyttans Taxi för att få hjälp med det praktiska.

9.     Träff med travskolan

Återkommer med datum.

10.Tävlingskalendern 2018

En ren genomgång av datumen.

11.Bommen

Vi tar bommen i år också. Styrelsemedlemmarna åtar sig åtminstone ett tillfälle.

12.Information möte Lindes travklubb

AJ gick igenom punkterna från senaste mötet.

13.Övrigt

LA tog upp att införskaffa en tandemsulky till klubben. Styrelsen beslutade att AK skall införskaffa en sådan.

14.Nästa möte

AJ kallar.

15.Mötet avslutas

AJ avslutade mötet

Styrelsemöte 20180121

Protokoll Fornaboda Travamatörklubb                                                        

Plats: Fornaboda

Tid: 14.00

Närvarande: Anders Järnerot (AJ), Hans Källgren (HK), Lars Arnesson (LA)

1.     Mötets öppnande

AJ öppnade mötet

2.     Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

3.     Förra mötets protokoll

Förra mötets protokoll gicks igenom och godkändes.

4.     Galan/amatörpriser

AJ hör med de andra styrelsemedlemmar om de skall dit. AJ delar ut priserna. HK ordnar Bergslagshästen samt kontrollerar med Barbro på Örebrotravet gällande bussen till galan.

5.     Årsmöte/medaljer

Årsmötet är planerad till 22/4 då Örebrotravet kör GS med start 14.10.

6.     Aktiviteter i vår/möte Örebro Travamatörer

Samarbete verkar väldigt positivt bla gemensamma föreläsningar. Fornaboda tar på sig att ordna den första.

7.     Tävlingskalendern 2018

Tittades igenom

8.     Bommen

Samtliga medlemmar ställer upp. Eller hur?

9.     Information möte Lindes travklubb

Mötet var inställt pga av vädret. Är istället på tisdag den 23/1-

10.Övrigt

LA vill att AJ skall ta med till styrelsen i Lindes Travklubb att rekrytera fler unga tränare och öppna stallarna för sådana.

11.Nästa möte

AJ kommer att skicka ett nytt datum.

12.Mötet avslutas

AJ avslutade mötet

Styrelsemöte 8

 

Protokoll Fornaboda Travamatörklubb nr 8                                                

Plats: Fornaboda

Datum: 20170918

Närvarande: Anders Järnerot (AJ), Ann-Sofie Karlsson (AK), Lars Arnesson (LA)

1.     Mötets öppnande

AJ öppnade mötet

2.     Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

3.     Förra mötets protokoll

Förra mötes protokoll gick AJ igenom och lades till handlingarna

4.     Moskva, Marita Gustavsson

Allt klart för Marita att åka till Moskva och försvara de svenska färgerna

5.     Resa kriteriehelgen

Utgår pga av för lite tid

6.     Aktiviteter i höst

Resa till Jörgen Westholm på förslag. AJ tar kontakt.

7.     Möte med Örebro Travamatörklubb

AJ var på möte med Örebro Travamatörklubb. De vill gärna samarbete med Fornaboda. AJ tar kontakt för att båda styrelserna ska mötas för en Brainstorm.

8.     16-17 september/StaR- möte

Tyvärr inga deltagare från Fornaboda.

9.     Utvärdering av sommaren/Bommen/Provstarter

Provstarterna kör vi september ut. Sen tar vi uppehåll.

10.Protokoll Lindes Travklubb

AJ gick iegenom protokollet

11.Övrigt

Höstmöte diskuterades men ett datum beslutades inte

12.Nästa möte

När AJ fått klart med amatörerna i Örebro.

13.Mötet avslutas

AJ avslutade mötet.

Styrelsemöte 7

Protokoll  Fornaboda Travamatörklubb 7                                                    

Plats: Fornaboda

Tid: 13.00

Datum: 20170805

Närvarande: Anders Järnerot (AJ), Lars Arnesson (LA), Anna-Sofia Karlsson (AK), Conny Salomonsson (CS)

1.     Mötets öppnande

AJ öppnade mötet

2.     Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

3.     Förra mötets protokoll

AJ gick igenom förra mötets protokoll som godkändes

4.     Bygdetrav

Hederpriser till Bygdetravet har kommit in. AK redovisade för det. Ett möte med Sleipner och Ponnytravklubben bestämdes till söndagen den 13 augusti 10.00 på Fornaboda. AJ kallar.

5.     Resa kriteriehelgen

Vi fortsätter med att jobba med kriterieresan

6.     Aktiviteter i höst

Eventuellt ett besök hos Jörgen Westholm är föreslagit.

7.     Medlemsmötet/Vad för info

Se bilaga

8.     16-17 september/StaR- möte

Conny och Elisabeth Salomonsson åker

9.     Övrigt

10.Nästa möte

13 agusti 10.00

11.Mötet avslutas

AJ avslutade mötet

 

styrelsemöte nr 6

Protokoll nr 6 Fornabodas Travamatörklubb                                              

Plats: Fornaboda

Tid: Direkt efter sista löpet

Datum: 20170709

Närvarande: Anders Järnerot (AJ), Anna-Sofia Karlsson (AK), Conny Salomonsson (CS), Lars Arnesson (LA), Hans Källgren (HK) 

1.     Mötets öppnande

AJ öppnade mötet

2.     Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

3.     Förra mötets protokoll

Förra mötets protokoll lästes igenom och godkändes

4.     Bygdetrav

Datumet är 27 augusti. HK arbetar för fullt med samarbetspartners. Svartling är klar. AJ tar kontakt med Claes B så han ordnar funktionärer. Som marknadsföring föreslogs Lindenytt, våra hemsidor, Sleipnerklubbar och amatörklubbar. Propparna finns i augustipropositionerna.

5.     Uttagning till amatör- SM

Deltagarna får matbiljetter vid inskrivningen, AK ordnar presentkort som delas ut vid amatöstugan efter loppet.

6.     Facebook

Mer att AJ ville ha information om hur man blir med i gruppen.

7.     Provstarter

Har varit dålig uppslutning. Vi diskuterade hur vi ska få snurr på detta. Bla kalla på ett medlemsmöte. Se under punkten övrigt.

8.     Styrelsemöte/Lindes Travklubb

Protokollet lästes igenom.

9.     StaR, Visby 28/7

Ingen i styrelsen har möjlighet att åka. AJ fortsätter att jaga någon representant.

10. Övrigt

Medlemsmöte bestämdes till 5 augusti kl. 14.00 på Fornaboda då provstarter blir den stora diskussionspunkten. Vidare ska också intresset för en resa till kriteriet undersökas.

11.Nästa möte

I samband med medlemsmötet kl. 13.00

12.Mötet avslutas

AJ avslutade mötet.

styrelsemöte nr 4

Protokoll möte 20170612                                                                                           Protokoll nr 4

 Närvarande: Anders Järnerot, Hans Källgren, Anna-Sofia Karlsson, Conny Salomonsson, Ellenor  Hultdahl

 1.     Anders J öppnade mötet

2.     Utgår

 Förra mötets protokoll:

 3.     Protokollet från 24/4 lästes upp och godkändes.

 Bygdetrav:

 4.     27/8 med start 13.00. Det blir fika i amatörstugan och grillar. Förslag till sponsorer: Dalviks Kvarn, KRAFFT, Svartling, Grillmästaren. Hans K pratar med dem. Lindetravklubb betalar personal samt veterinär. Propositionerna kommer ut i ST:s propositioner. Anders J pratar med Claes Broberg om att ordna personalen. Sjuksköterska måste ordnas.

 Uttagning Amatör- SM 17/7

 5.     Ann-Sofie ordnar presentkort på Granngården. Örebro har ett täcke. Travklubben bjuder på maten. Hur uttagning sker till Amatör- SM så tar Anna-Sofia K kontakt med Claes Broberg

 Provstarter och scheman

6.     Föranmälan till provstarter så att alla ser. Kl. 10.00 samling vid amatörstugan. Följande sköter provstarterna kommande veckor:

17/6- Anna-Sofia K

1/7- Anders J

8/7 Hans K

15/7 Conny S.

 Upplägget ser ut på följande sätt:

Lopp

22 tempo

25 tempo

Unghästar

Rakbanejobb

 Anmälan via hemsidan eller Anders Järnerot senast torsdagen tom kl.17.00 så vi hinner ut det på hemsidan. Naturligtvis är de som kommer utan föranmälan välkomna att vara med. Detta är ett sätt så de aktiva kan se om det blir några hästar.

Samling 10.00 i amatörstugan för genomgång.

Gemensam värmning 10.30 för de som vill.

Första lopp 10.45

 Hemsida Jenny

 7.     Utgår

 Moskva

8.     Marita Gustavsson åker.

 Övrigt

 9.     Anders J gick igenom Linde Travklubbs protokoll

 Nästa möte

 10. 9 juli efter travet.

 11. Mötet avslutades.

Styrelsemöte 20170409

-Anders Järnerot öppnar sitt första styrelsemöte.

-Vid bommen ska det vara 3 st personer per tävlingsdag, minst en vuxen. Plus en person till parkeringen. Jenny ska göra lista på vad som gäller vid bommen och vid insläppet till publikplats.

-Provstarterna började i Lördags den 8/4. På lördagar framöver kommer det att bli ett nytt koncept, som inte är riktigt färdigt än, det kommer medelande om det.

- Hemsidan ska vi bli bättre på, vi kommer att lägga ut vad vi beslutar på styrelsemötena mm.

-Vi kommer att samarbeta mer med Sleipner, även ha några styrelsemöten tillsammans.

-Anders ska prata med Broberg hur det ser ut med amatörlopp och försöka få något mer lopp.

-Vi kommer att bjuda in alla med ponnylicens, att att bli medlem i amatörklubben gratis.

-Det kommer att bli en exteriörbedömning på våra hästar (om intresse finnes), den görs av Anders Järnerot en lördag . Återkommer med tid och datum.

-Nya stolar kommer att införskaffas till uteplatsen vid stugan.

-Mötet avslutat.

 

Nu kommer alla som betalat anläggningsavgift att få sms angående arbeten och dyl. vid banan.
Se till att du har rätt mobilnummer uppdaterat-
annars ring 019-208800
eller maila till
marie.kroon@orebro.travsport.se

      Vid frågor om banans beskaffenhet,

                        r ing Benny:
                      070-7531313

MEDLEMSAVGIFTER 2017  
BTR: 170:-
STAR: 125:-
Stödmedlem: 100:-

Snarast!
(senast 1/5-17)
 
 

Fornaboda travamatörklubb
Bankgironr: 5804-4405
Glöm inte skriva namn och adress
och gärna din mailadress!

Lite info från travklubben

Licensinnehavare på Fornaboda kommer att ha gratis boxhyra vid start på hemmaplan.

Travklubben hälsar att det för närvarande inte finns ekonomisk möjlighet för belysning på någon av banorna.

Försäkringar

LICENSER:

 

Vilket krävs det någon form av licens, träning/kör, för att köra en registrerad travhäst.

 

 1. Långsamkörning ute på en camp eller ute hos en B-tränares träningsanläggning  ???

Krävs ej.

2   Långsamkörning inom travbaneområde på tävlingsbana och stallbacken   ???

Krävs ej.

3   Snabbjobb på travbanan   ???

Krävs ej.

4   Provstarter   ???

Krävs ej.

5   Provlopp   ???

Banorna själva bestämmer vilka som får vara med i provlopp. Normalt är tränar- eller körlicens + de som går körlicensutbildning.

6   Värma häst på banan innan lopp   ???

Krävs ej.

Är ju ofta så att inom B-tränarekategorin att man delar på en häst och man tränar hästen

tillsammans men endast en kan söka B-licens på hästen och få ett försäkringsskydd som

detta innebär. Försäkringarna gäller oavsett vem som kör eller rider. Det är ”bara” personolycksfallsförsäkringen som är kopplad till licensinnehavaren.

Medhjälpare utan licens bör därför ha en egen olycksfallsförsäkring.

BTR tog upp frågan på Ulf H tid och han tyckte att flera kunde frivilligt söka licens på delägd

häst men att en skulle stå som ansvarig tränare. Jag vet att någon var emot detta på ST så

frågan lades väl sedan ner men det kan vara ett problem när man delar och tränar tillsammans.    

Kanske kan man ta upp frågan igen nu när man gör en stor översyn av licenssystemet.

 

Måste alla registrerade hästar hos ST i tävlingsbar ålder finnas på en licens även om

hästen numera bara är gårdshäst/ridhäst  ??? Nej, det räcker att de finns under en licensinnehavares vård för att försäkringen ska gälla.

Har ju inträffat några tillbud/skador med hästar som inte funnits på någon licens.

 

FÖRSÄKRINGAR

 

När övergår försäkringsansvaret från B-tränarnas försäkring till ST:s försäkring  ??? ST:s försäkringar gäller i samband med tävling,

se § 16 sista stycket i Tävlingsreglementet. B-tränarförsäkring gäller all annan tid.

Om jag förstod dig rätt så gäller ST försäkringen vi provlopp men ej provstarter.

 

Om jag inte har/hade helt fel så har ST någon form av försäkring på alla inregistrerade

hästar även de som på fallit för åldersstrecket är det så fortfarande ??? Alla skador orsakade av travhästar, oavsett ålder,

som finns i en A- eller B-licensinnehavares vård omfattas.

 

Om en B-tränare lejer en lärling med gällande licens att köra snabbjobb eller lopp åt

honom finns några krav på ansvar hos B-tränare eller har lärlingen egen försäkring  ???

Lärlingar har egna försäkringar.

 

Har alla som är anställd hos A-tränare även om de inte har körlicens någon form av

annan licens med tillhörande försäkring   ??? Alla anställda (som är inrapporterade i ST:s datasystem) hos A-tränare omfattas.

Sammanfattningsvis, alla skador travhästar (som finns på träningslista eller i A- eller B-tränares vård) orsakar omfattas av försäkringarna.

Enda undantaget är medhjälpare utan licens, som måste ha egna personolycksfallsförsäkringar.

 

Dessa frågor kom upp på vår Verksamhetskonferens och jag hoppas att du kan svara på

det mesta så jag kan maila ut det till våra lokalföreningar.

Lördag den 
Enligt önskemål, körs ett "klunglopp" kl. 10.00... för tvååringar, kallblod eller de som helt enkelt vill köra i klunga med möjlighet att byta position, eller vänja hästen gå i grupp.

Lopp 1: 1.30-1.35 Jämn fart
Lopp 2: 1.25-1.30 Jämn fart
Lopp 3: 1.23 Fri fart sista 300m
Lopp 4: tex 1.20 Fri fart sista 500
Sista loppet kan köras som 1640 om så önskas.

 Inskrivning och uthämtning av vojlock sker i klubbstugan.
Genomgången, som vi sagt är obligatorisk,
har utgått tills vidare...


Som vanligt har vi kaffestugan öppen
 Ler
 stort 
OBS! Glöm ej kravet på säkerhetsväst ! 

Vid frågor kontakta någon ur styrelsen.